course

Bạn sẽ biết được những cách tiếp cận, cách nói chuyện, cử chỉ, ngôn từ,…để dễ “chốt” được cuộc hẹn mà không giành mất vị trí chủ động của chàng.