course

Bạn sẽ biết và nắm được những nguyên nhân (99% phụ nữ không biết) có thể dẫn đến những đổ vỡ mà trước nay chưa nghĩ đến hoặc không coi trọng. Những điều mà bạn coi là nhỏ nhặt hằng ngày khi chúng tích tụ dần sẽ trở thành thảm học cho chính gia đình của bạn...