course

Thăng bằng

by Tuấn Lê 3 Lessons

Bạn sẽ biết được những điều gì hoặc những nguyên nhân có thể gây tổn thương cho mình, thậm chí cả những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt mà trước nay bạn không nghĩ tới.
Or log in to access your purchased courses

Bạn sẽ biết được những điều gì hoặc những nguyên nhân có thể gây tổn thương cho mình, thậm chí cả những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt mà trước nay bạn không nghĩ tới.

Bài học